این یک وعده از کارهاییست که در راه است

//document.cookie = "cpop=0";