چه می‌شد اگر می‌توانستید تعطیلاتی همیشگی داشته باشید؟

گذران زندگی تفریحی در دبی … بزودی!