2009

تحویل حدود 1.300 واحد علیرغم مشکلات اقتصادی

پروژه های تحویل داده شده:

اکسکلوسیو هایتز- تکوم

لیک ویوو- شهرک جمیرا سیرکل