2007

احداث پروژه جواهر در جده، اولین پروژه در عربستان سعودی

زمین های ثبت شده در محوطه برج، با تعداد کثیری از پروژه های معرفی شده داماک در سال های آینده به قدرت غالب منطقه تبدیل خواهند شد.