2007

  • داماک، برج الجوهره (Al Jawharah) – اولین پروژه‌ی خود در عربستان سعودی – را در شهر جده افتتاح می‌کند.
  • داماک تعدادی زمین را در منطقه‌ی برج خلیفه خریداری کرده و از ساخت چندین پروژه در این منطقه خبر می دهد. این امر موجب می‌شود در سال‌های پیش رو داماک به قدرتی مسلم در منطقه تبدیل شود.
//document.cookie = "cpop=0";