2005

احداث اولین دفتر فری هولد در تکوم- اکسکلوسیو هایتز

داماک گروه اولین سازنده پروژه های مستر پلن ارائه شده توسط دولت دبی

افزایش چشم گیر میانگین اعتبار کمپانی در طول سه سال احداث