اعطای پاسپورت امارات به خریداران ملک با شری

//document.cookie = "cpop=0";