شهره لرستانی: داماک بهترین و بزرگ ترین و معتبر ترین شرکت سازه در جهان