سحر زکریا : پیشنهاد من شرکت داماک هست در مورد مهاجرت به دبی و خرید ملک در دبی