محمد شیری: سرمایه گذاری و خرید ملک در دبی با داماک