اقامت دبی در عرض چهل دقیقه بر مبنای خرید ملک مستقیم از داماک