با داماک، از خاک تا افلاک

//document.cookie = "cpop=0";